CONTACT US

ORGANIZATION CHART

Organization

LOCATIONS

JOIL CO., LTD. IN SACHEON

39, Gongdan 5-ro, Sanam-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do
Tel: +82-55-853-8840
Fax: +82-55-852-2130
E-Mail: joilaero@joilaero.com

JOIL ENG IN CHANGWON

11, Banwol-ro 60beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
Tel: +82-55-286-1411
Fax: +82-55-286-1415
E-Mail: joileng@joilaero.com

JOIL CO., LTD. IN MUNSAN

67-21, Worasan-ro 996beon-gil, Munsan-eup, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

JOIL AERO CO., LTD.

Room 216, Venture-dong, 102, Seonjingongwon-gil Yonghyeon-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do